Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

ogłasza nabór do pracy

w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie

na stanowisku inspektora kontroli

w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej

 

— miejsce wykonywania pracy: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Do zakresu zadań osoby zatrudnionej będzie należało w szczególności:
    a) przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w: jednostkach samorządu terytorialnego, związkach międzygminnych, stowarzyszeniach gmin oraz stowarzyszeniach gmin i powiatów, związkach powiatów, stowarzyszeniach powiatów, samorządowych jednostkach organizacyjnych mających osobowość prawną na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, a w zakresie zadań administracji rządowej wykonywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, także według kryterium celowości, rzetelności i gospodarności;
    b) przeprowadzanie kontroli w innych podmiotach w zakresie wykorzystania dotacji uzyskanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego;
    c) kontrola rachunkowości budżetowej oraz prawidłowości sporządzania obowiązujących sprawozdań finansowych ze stanem faktycznym i prowadzoną ewidencją w kontrolowanej jednostce;
    d) przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej w zakresie wymiaru, poboru i rachunkowości podatków i opłat oraz sprawozdawczości w tym zakresie w jednostkach samorządu terytorialnego na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.


Wymagania konieczne:
– obywatelstwo polskie,
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– znajomość przepisów w zakresie finansów publicznych i zamówień publicznych, ordynacji podatkowej, rachunkowości, postępowania administracyjnego.
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
– wykształcenie wyższe II stopnia (prawnicze, ekonomiczne, administracyjne),
– prawo jazdy kat. B,
– bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word).


Warunki dodatkowe:
– znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego,
– gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, umiejętność korzystania z przepisów prawa.


Wymagane dokumenty:
– list motywacyjny oraz CV ze szczegółowym przebiegiem pracy zawodowej,
– oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z rekrutacją, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
– kserokopie posiadanych świadectw pracy, dokumentów potwierdzających dodatkowe umiejętności i kwalifikacje oraz referencji i opinii.


    Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem oraz adresem zwrotnym kandydata i dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora kontroli w WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie”, należy składać w siedzibie Izby lub przesłać listem poleconym na jej adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie, 71-727 Szczecin, ul. Światowida 77, w terminie do dnia 31 maja 2013 r.; jako datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Regionalnej Izby Obrachunkowej Szczecinie.

    Dokumenty doręczone do Izby po upływie ww. terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Izbie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty w ciągu 1 miesiąca, począwszy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną odesłane na adres zwrotny.

    Wybrani kandydaci spełniający warunki formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja dotycząca naboru.Szczecin, dnia 13 maja 2013 r.