W Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie prowadzone są rejestry:

-     Skarg i wniosków napływających do RIO w Szczecinie

-     Uchwał i zarządzeń organów jst województwa zachodniopomorskiego oraz uchwał Kolegium RIO w Szczecinie w sprawie badania nadzorczego uchwał i zarządzeń organów jst

-     Uchwał spraw opiniowanych przez Składy Orzekające RIO w Szczecinie

-     Udzielania informacji publicznej

-     Zamówień publicznych powyżej 30000 euro

-     Zamówień publicznych do 30000 euro

-     Upoważnień wydanych przez Prezesa RIO w Szczecinie

-     Zaświadczeń wydanych przez Prezesa RIO w Szczecinie

-     Petycji