Podstawa prawna działania oraz zadania

Regionalnej Izby Obrachunkowej

 

Podstawy prawne działania regionalnych izb obrachunkowych:

1.        Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 171 ust. ),

2.        ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.2012.1113 j.t.),

3.        rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego   regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 167, poz. 1747),

4.        rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb (Dz. U. Nr 31, poz. 264), 

5.        rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2004 r.  w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na prezesa regionalnej izby obrachunkowej (Dz. U. Nr 10, poz. 93),

6.        rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej (Dz. U. Nr 130, poz. 1396),

Zadania regionalnych izb obrachunkowych:

Szczegółowy zakres zadań regionalnych izb obrachunkowych został określony przepisami ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych.

Regionalne izby obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej (art. 1):

1.        jednostek samorządu terytorialnego, 

2.        związków międzygminnych,

3.        stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,

4.        związków powiatów,

5.        stowarzyszeń powiatów,

6.        samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,

7.        innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Izby opracowują raporty, analizy i opinie w sprawach określonych ustawami.

Izby w zakresie objętym nadzorem i kontrolą prowadzą działalność informacyjną, instruktażową oraz szkoleniową.

Działalność informacyjna i szkoleniowa może być prowadzona odpłatnie.

Izby wydają opinie w sprawach (art. 13):

        1.    wydawanie, na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, opinii o możliwości spłaty kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych;

        2.    (uchylony);

        3.    wydawanie opinii o przedkładanych projektach uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego;

        4.    wydawanie opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze;

        5.    wydawanie opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami,

        6.    (uchylony);

        7.    (uchylony);

        8.    wydawanie opinii o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium oraz opinii w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu wójtowi absolutorium;

        9.    rozpatrywanie spraw dotyczących powiadomień przez skarbnika (głównego księgowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego) o przypadkach dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika, zgodnie z odrębnymi ustawami;

       10.    rozpatrywanie innych spraw określonych w odrębnych ustawach;

       11.    udzielanie wyjaśnień na wystąpienia podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych;

       12.   wydawanie opinii o przedkładanych projektach uchwał o wieloletnich prognozach finansowych

 

Izby badają uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego  w sprawach (art. 11):

1.        procedury uchwalania budżetu i jego zmian,

2.        budżetu i jego zmian,

3.        zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,

4.        zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

5.        podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa,

6.        absolutorium.

7.     wieloletniej prognozy finansowej i jej zmianOpracował: Mieczysław Kus - Członek Kolegium Izby