Szczecin, dnia 4 czerwca 2020 roku

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z siedzibą przy ul. Światowida 77, 71-727 Szczecin ogłasza

nabór do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie

na stanowisku ds. informatycznych

w Biurze Izby

Od referenta do informatyka ( w zależności od posiadanego stażu pracy)

1) Liczba miejsc pracy i wymiar czasu pracy: 1 osoba w wymiarze 1 etatu

2) Podstawa zawarcia stosunku pracy: umowa o pracę

3) Miejsce wykonywania pracy: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie, ul. Światowida 77

4) Zakres zadań na stanowisku:

- wsparcie techniczne dla użytkowników w zakresie problemów związanych ze środowiskiem

teleinformatycznym;

- instalacja i aktualizacja systemów oraz oprogramowania na stanowiskach roboczych;

- nadzór nad teleinformatycznymi urządzeniami preferencyjnymi będącymi w posiadaniu RIO w

Szczecinie;

- współdziałanie związane z diagnostyką, naprawą, modernizacją, usuwaniem awarii sprzętu

komputerowego,

- udział w pracach związanych z przebudową lub rozbudową infrastruktury teletechnicznej;

- wykonywanie i weryfikacja kopii bezpieczeństwa w systemach informatycznych;

- udział w tworzeniu i aktualizacji planu działań odtworzeniowych oraz innych procedur i instrukcji

dotyczących systemów informatycznych;

- współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi przy realizacji zamówień oraz przegotowywaniu

opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zakupu sprzętu informatycznego;

- wykonywanie innych poleceń przełożonego w zakresie zajmowanego stanowiska.

5) Wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

- obywatelstwo polskie;

- ukończony osiemnasty rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni

praw publicznych;

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

- umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;

- znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej;

- posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność,

dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość,

punktualność.

6) oferta kandydata musi zawierać:

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach

składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie

z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych;

- ewentualne kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, ukończone

szkolenia, kursy.

7) Miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu kandydata, z

dopiskiem: „Nabór na stanowisko od referenta do informatyka” na stanowisku ds. informatycznych w

Biurze Izby należy składać w Sekretariacie Izby lub przesłać na adres: Regionalna Izba Obrachunkowa

w Szczecinie, ul. Światowida 77, 71-727 Szczecin w terminie do 19 czerwca 2020r. (za datę doręczenia

uważa się datę wpływu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie).

8) Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Regionalnej Izbie Obrachunkowej

w Szczecinie zostaną dołączone do jego akt osobowych.

9) Kandydaci spełniający warunki formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu

o którą podjęta zostanie decyzja dotycząca naboru.