Budżet

 

 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

 

 

na rok 2012

 

 

Para-   graf Wyszczególnienie Plan na rok 2012
w zł
1 2 3
Dochody ogółem:
z tego: 9 000
0690 Wpływy z różnych opłat 8 000
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000
   
Wydatki ogółem:
z tego: 5 449 000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000
  Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 430 000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 285 000
  Razem wynagrodzenia 3 715 000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 624 000
4120 Składki na Fundusz Pracy 90 000
  Razem pochodne od wynagrodzeń 714 000
  Razem wynagrodzenia z pochodnymi 4 429 000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 231 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 119 000
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000
4260 Zakup energii 60 000
4270 Zakup usług remontowych 2 000
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000
4300 Zakup usług pozostałych 147 000
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 16 000
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 000
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 15 000
4410 Podróże służbowe krajowe 249 000
4420 Podróże służbowe zagraniczne 0
4430 Różne opłaty i składki 18 000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 77 000
4480 Podatek od nieruchomości 17 000
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 9 000
4580 Pozostałe odsetki  
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  
4540 Składki do organizacji międzynarodowych 4 000
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000
  Razem pozostałe wydatki bieżące 976 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000
  Razem wydatki majątkowe 40 000