Majątek

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Szczecinie 

w 2012 r.

 

Wartość majątku na dzień 1 stycznia 2012 r. 1.890.266,32 zł,

z tego:

1) środki trwałe 1.888.824,84 zł,

2) wartości niematerialne i prawne     1.441,48 zł.

 

Opracowała: Anna Semczyszyn na podstawie danych ewidencji księgowej.