RAMOWY PLAN KONTROLI NA 2012 ROK

 

I.        KONTROLE

1.       Kontrole kompleksowe:

W 2012 roku planowane są kontrole w następujących jednostkach samorządu terytorialnego:

    Gminy miejskie                             -   3

    Gminy miejsko – wiejskie               - 14

       Gminy wiejskie                              - 12

       Związki gmin                                 -   3

                                             Razem   – 32

W trakcie kontroli przeprowadzone będą czynności sprawdzające wykonanie zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli kompleksowej.

Szczegółowy wykaz jednostek stanowi załącznik nr 1.

2.       Kontrole problemowe:

         Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych podjęła Uchwałę Nr 8/2011 z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie koordynowanej kontroli gospodarki finansowej w zakresie wydatków funduszu sołeckiego.

         Kontrole problemowe zostaną przeprowadzone w 5 gminach. Wyznacznikiem doboru gmin będzie fakt wyodrębnienia w Uchwale Budżetowej na 2010 i 2011 rok środków funduszu sołeckiego. Kontrolą zostanie objęty okres od 1 kwietnia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r.( z zastrzeżeniem, że kontrolą należy objąć wnioski w sprawie zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu 2011 roku złożone do 31 maja 2012 roku.).

3.       Kontrole doraźne:

Przeprowadzane będą każdorazowo na podstawie zarządzenia Prezesa Izby.

 

Plan Kontroli na 2012 rok został ustanowiony uchwałą Nr II/7/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie planu pracy Izby na 2012 rok z dnia 18 stycznia 2012 r.