Majątek

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Szczecinie 

w 2018 r.

 

Wartość majątku na dzień 1 stycznia 2018 r.                 1.804.325,62 zł,

z tego:

1) środki trwałe                                                            1.804.325,62 zł,

2) wartości niematerialne i prawne                                             0,00 zł.

 

Opracowała: Anna Matysiak na podstawie danych ewidencji księgowej.