Budżet

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

na rok 2018

Wydatki ogółem:
w zł

Para-graf

Wyszczególnienie

Ustawa budzetowa

na rok 2018

w zł

1

2

3

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

4 000

 

Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 989 000

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

334 000

 

Razem wynagrodzenia

4 323 000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

724 000

4120

Składki na Fundusz Pracy

76 000

 

Razem pochodne od wynagrodzeń

800 000

 

Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi

5 123 000

4000

Grupa wydatków bieżących

265 000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

231 000

4270

Zakup usług remontowych

8 000

4410

Podróże służbowe krajowe

215 000

4420

Podróże służbowe zagraniczne

5 000

4430

Różne opłaty i składki

14 000

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

87 000

4480

Podatek od nieruchomości

20 000

4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa

17 000

4540

Składki do organizacji międzynarodowych

5 000

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

14 000

 

Razem pozostałe wydatki bieżące

881 000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

120 000

 

Razem wydatki majątkowe

120 000

 

OGÓŁEM WYDATKI

6 128 000

Dochody ogółem:

Para-graf

Wyszczególnienie

Ustawa budzetowa

na rok 2018

w zł

1

2

3

0690

Wpływy z różnych opłat

8 000

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

25 000

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 000

 

OGÓŁEM DOCHODY 

34 000