Budżet

 

 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

 

 

na rok 2011

Paragraf

Wyszczególnienie

Plan na rok 2011
w zł

1

2

3

Dochody ogółem:
z tego:

11 000

0690 Wpływy z różnych opłat

10 000

0970 Wpływy z różnych dochodów

1 000

   
Wydatki ogółem:
z tego:

5 278 000

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2 000

  Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 000

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 430 000

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

285 000

  Razem wynagrodzenia

3 715 000

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

555 000

4120 Składki na Fundusz Pracy

90 000

  Razem pochodne od wynagrodzeń

645 000

  Razem wynagrodzenia z pochodnymi

4 360 000

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

215 000

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

107 000

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 000

4260 Zakup energii

55 000

4270 Zakup usług remontowych

2 000

4280 Zakup usług zdrowotnych

3 000

4300 Zakup usług pozostałych

134 000

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

16 000

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

3 000

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

16 000

4410 Podróże służbowe krajowe

205 000

4420 Podróże służbowe zagraniczne

0

4430 Różne opłaty i składki

18 000

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

76 000

4480 Podatek od nieruchomości

17 000

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa

9 000

4580 Pozostałe odsetki  
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  
4540 Składki do organizacji międzynarodowych

4 000

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

5 000

  Razem pozostałe wydatki bieżące

886 000

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

30 000

  Razem wydatki majątkowe

30 000