Majątek

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Szczecinie 

w 2011 r.

 

Wartość majątku na dzień 1 stycznia 2011 r. 2.008.902,88 zł,

z tego:

1) środki trwałe 2.006.276,40 zł,

2) wartości niematerialne i prawne     2.626,48 zł.

 

Opracowała: Anna Semczyszyn na podstawie danych ewidencji księgowej.