Szanowni Państwo,

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie uprzejmie informuje, iż na podstawie art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561, ze zm.) zobowiązana jest udzielać wyjaśnień na pisemny wniosek podmiotu wskazanego w art. 1 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w sprawie stosowania przepisów o finansach publicznych, w szczególności z zakresu określonego w art. 11 ust.1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

Poniżej prezentujemy Państwu wymagania formalne wniosku o udzielanie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych:

1.      wniosek winien być złożony na formularzu, którego wzór udostępniliśmy Państwu w dolnej części niniejszej strony,

2.      wniosek winien być podpisany przez kierownika jednostki, jego zastępcę lub inną osobę upoważnioną przez kierownika jednostki,

3.      wniosek nie może dotyczyć prośby o wskazanie sposobu rozwiązania konkretnej i indywidualnej sprawy.

Udzielenie odpowiedzi na powyższy wniosek nastąpi po przedstawieniu przez wnioskującego stanu faktycznego oraz stanu prawnego, na tle których zrodziły się wątpliwości, proponowanego rozwiązania sprawy, ze wskazaniem podstawy prawnej takiego rozwiązania, zaopiniowanego przez obsługę prawną właściwej jednostki samorządu terytorialnego oraz jasnego wskazania zaistniałych wątpliwości.

Ponadto Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie uprzejmie informuje, że udzielane wyjaśnienia nie będą wiążące dla wnioskującego o udzielenie wyjaśnienia, jak również dla Kolegium Izby.

Udzielone wyjaśnienia będą publikowane wraz z treścią złożonego wniosku w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.