Ramowy plan pracy Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej na rok 2011

 

I.        KONTROLE

1.       Kontrole kompleksowe:

W 2011 roku planowane są kontrole w następujących jednostkach samorządu terytorialnego:

                Gminy miejskie – 3

                Gminy miejsko – wiejskie – 13

                Gminy wiejskie – 10       

                Razem – 26

W trakcie kontroli przeprowadzone będą czynności sprawdzające wykonanie zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli kompleksowej.

 

2.       Kontrole problemowe:

Na naradzie Naczelników Wydziału Kontroli i ich Zastępców, która odbyła się w dniach 4-6 października 2010 roku, Naczelnicy zaproponowali przeprowadzenie w 2011 roku dwóch kontroli koordynowanych spośród następujących tematów ( ze wskazaniem na tematy 1 i 2):

1.                        Windykacja należności podatkowych na przykładzie podatku od nieruchomości.

2.                        Dotacje z budżetu JST dla jednostek sektora finansów publicznych.

3.                        Prawidłowość ponoszenia wydatków na budowę  ,,Orlików”.

4.                        Fundusz alimentacyjny.

Do dnia sporządzenia niniejszego planu Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych nie podjęła uchwały w sprawie ilości i tematyki kontroli problemowych - koordynowanych na 2011 rok.

 

3.       Kontrole doraźne:

Przeprowadzane będą każdorazowo na podstawie zarządzenia Prezesa Izby.

                                      

Plan Kontroli został ustanowiony uchwałą Nr XXX/176/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2010 roku.