Plan pracy Kolegium RIO w Szczecinie na 2011 rok

 

 

              I.      Częstotliwość posiedzeń

 

Posiedzenia Kolegium odbywać się będą dwa razy w miesiącu tj. w pierwszą i trzecią środę miesiąca.

W wyjątkowych sytuacjach, głównie w celu zachowania stosownych terminów, posiedzenia odbędą się w innym terminie.

 

            II.      Tematyka posiedzeń.

 

Stałą tematykę każdego posiedzenia Kolegium stanowi:

1.    Analiza, badanie i podejmowanie uchwał Kolegium dotyczących uchwał podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych;

2.    Omawianie wyników kontroli przeprowadzonych zgodnie z planem kontroli;

3.    Informacje Prezesa z okresowych spotkań Prezesów RIO, posiedzeń KR RIO;

4.    Omawianie materiałów przekazywanych Posłom, Sejmikowi i Wojewodzie;

5.    Sprawy bieżące wynikające z aktualnych potrzeb.

 

Ponadto na posiedzeniach Kolegium omawiane będą następujące tematy:

           

1. Luty                        1. Przyjęcie Informacji z realizacji ramowego planu pracy Izby za 2010 rok.

2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Izby za rok 2010.

 

2. Marzec                     1. Sprawozdanie z wykonania zadań Wydziału Informacji,

Analiz i Szkoleń za 2010 rok;

2. Sprawozdanie z wykonania zadań Wydziału Kontroli za    

    2010 rok.

3. Kwiecień              1. Analiza długu publicznego jednostek samorządu teryto-

                            rialnego Województwa Zachodniopomorskiego za 2010 r.

 

4. Maj                           1. Uchwalenie założeń do projektu budżetu na 2012 rok.

 

5. Czerwiec                   1. Analiza wykonania budżetów jednostek samorządu

                            terytorialnego za 2010 rok.

6. Lipiec                       1. Informacja o działalności składów orzekających Izby za

I półrocze 2011 r.

7. Sierpień                    1. Analiza wykonania budżetu Izby za I półrocze 2011 r.

2. Zgłaszanie wniosków do projektu budżetu i ramowego  

    planu pracy Izby na 2012 rok i ich uchwalenie.

8. Wrzesień                  1. Analiza długu publicznego jednostek samorządu teryto-

                                        rialnego Województwa Zachodniopomorskiego za I pół-

                                        rocze 2011 roku.

2. Sprawozdanie z pracy Wydziału Kontroli i wykonania     planu kontroli za I półrocze 2011 r.

                         

9. Grudzień                   1. Uchwalenie planu pracy Izby na 2012 rok.

                                     

 

Plan pracy kolegium został ustanowiony uchwałą Nr XXX/176/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2010 roku.
.