Budżet

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Szczecinie

na 2007 r.

 

§

Wyszczególnienie

Plan na 2007 r.
w zł

1

2

4

Dochody ogółem:

z tego:

15 000

0690

Wpływy z różnych opłat

14 000

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 000

 

 

0

Wydatki ogółem:

z tego:

4 887 000

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

1 000

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0

 

Razem wynagrodzenia

1 000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 854 000

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

217 000

 

Razem wynagrodzenia

3 071 000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

525 000

4120

Składki na Fundusz Pracy

75 000

 

Razem pochodne od wynagrodzeń

600 000

 

Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi

3 671 000

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

42 000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

154 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

152 000

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2 000

4260

Zakup energii

53 000

4270

Zakup usług remontowych

15 000

4280

Zakup usług zdrowotnych

4 000

4300

Zakup usług pozostałych

100 000

4350

Zakup usług dostępu do sieci internetowej

11 000

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

4 000

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

30 000

4410

Podróże służbowe krajowe

210 000

4420

Podróże służbowe zagraniczne

0

4430

Różne opłaty i składki

22 000

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

55 000

4480

Podatek od nieruchomości

15 000

4490

Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa

0

4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa

6 000

4520

Opłaty  na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

0

4540

Składki do organizacji międzynarodowych

5 000

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

9 000

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. kserogr.

4 000

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

42 000

 

Razem pozostałe wydatki bieżące

935 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100 000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

180 000

 

Razem wydatki majątkowe

280 000

Zatwierdzenie planu finansowego:
- pismo DB-B-0332-2-591/07 Departamentu Budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2007 r.