Majątek

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Szczecinie 

w 2007 r.

 

Wartość majątku na dzień 1 stycznia 2007 r.                 1 593 142,89 zł,

z tego:

1) środki trwałe                                                            1 590 958,09 zł,

2) wartości niematerialne i prawne                                       2 184,80 zł.


Opracowała Główna Księgowa Izby na podstawie danych ewidencji księgowej.