Budżet

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Szczecinie

na 2006 r.

 

§

Wyszczególnienie

Plan na 2006 r.
w zł

1

2

4

Dochody ogółem:

z tego:

15 000

0690

Wpływy z różnych opłat

14 000

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 000

 

 

0

 

 

0

Wydatki ogółem:

z tego:

4 607 393

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

930

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0

 

Razem wynagrodzenia

930

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 573 049

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

191 293

 

Razem wynagrodzenia

2 764 342

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

448 720

4120

Składki na Fundusz Pracy

66 145

 

Razem pochodne od wynagrodzeń

514 865

 

Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi

3 280 137

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

19 680

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

149 451

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

194 908

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 000

4260

Zakup energii

39 510

4270

Zakup usług remontowych

8 720

4280

Zakup usług zdrowotnych

0

4300

Zakup usług pozostałych

185 540

4350

Zakup usług dostępu do sieci internetowej

10 205

4410

Podróże służbowe krajowe

221 583

4420

Podróże służbowe zagraniczne

0

4430

Różne opłaty i składki

21 155

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

53 800

4480

Podatek od nieruchomości

14 100

4490

Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa

0

4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa

5 670

4520

Opłaty  na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

0

4540

Składki do organizacji międzynarodowych

3 930

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

4

 

Razem pozostałe wydatki bieżące

929 256

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

270 400

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

127 600

 

Razem wydatki majątkowe

398 000