Majątek

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Szczecinie 

w 2006 r.

 

Wartość majątku na dzień 1 stycznia 2006 r.                 1 666 114,32 zł,

z tego:

1) środki trwałe                                                            1 664 001,97 zł,

2) wartości niematerialne i prawne                                       2 112,35 zł.