Majątek

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Szczecinie 

w 2010 r.

 

Wartość majątku na dzień 1 stycznia 2010 r.                  2.096.072,74 zł,

z tego:

1) środki trwałe                                                            2.085.235,68 zł,

2) wartości niematerialne i prawne                                     10.837,06 zł.

 

Opracowała: Anna Semczyszyn na podstawie danych ewidencji księgowej.