Budżet

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Szczecinie

na 2010 r.

 

§

Wyszczególnienie

Plan na 2010 r.
w zł

1

2

4

Dochody ogółem:

z tego:

11.000

0690

Wpływy z różnych opłat

10.000

0970

Wpływy z różnych dochodów

1.000

 

 

 

 

 

 

Wydatki ogółem:

z tego:

5.225.000

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

2.000

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0

 

Razem wynagrodzenia

2.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3.364.000

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

285.000

 

Razem wynagrodzenia

3.649.000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

555.000

4120

Składki na Fundusz Pracy

90.000

 

Razem pochodne od wynagrodzeń

645.000

 

Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi

4.941.000

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

66.000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

200.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

71.000

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1.000

4260

Zakup energii

54.000

4270

Zakup usług remontowych

2.000

4280

Zakup usług zdrowotnych

3.000

4300

Zakup usług pozostałych

110.000

4350

Zakup usług dostępu do sieci internetowej

16.000

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

3.000

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

16.000

4410

Podróże służbowe krajowe

202.000

4420

Podróże służbowe zagraniczne

0

4430

Różne opłaty i składki

18.000

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

76.000

4480

Podatek od nieruchomości

16.000

4490

Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa

0

4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa

6.000

4520

Opłaty  na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

0

4540

Składki do organizacji międzynarodowych

5.000

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

5.000

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

4.000

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

5.000

 

Razem pozostałe wydatki bieżące

234.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

50.000

 

Razem wydatki majątkowe

50.000