RAMOWY PLAN PRACY WYDZIAŁU KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ NA ROK 2010.

 

 

I.            KONTROLE

1.     Kontrole kompleksowe planowane na 2010 r. - 41 w tym:

- starostwa powiatowe – 15

- miasta i gminy – 10

- gminy – 11

- związki międzygminne – 5

 

2.     Kontrole problemowe

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych podjęła uchwałę dotyczącą przeprowadzenia kontroli problemowej – koordynowanej w zakresie realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.     Kontrole doraźne

Przeprowadzone będą w razie potrzeby na podstawie zarządzenia  Prezesa Izby.

 

4.     Kontrole sprawdzające

Realizowane będą w trakcie kontroli kompleksowych w zakresie sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z uprzedniej kontroli kompleksowej.

 

 

Plan Kolegium został ustanowiony uchwałą NR  II/14/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 stycznia 2010 roku