PLAN PRACY

KOLEGIUM RIO W SZCZECINIE NA 2018 ROK

I. Częstotliwość posiedzeń

Posiedzenia Kolegium odbywać się będą dwa razy w miesiącu. Termin następnego posiedzenia Kolegium wyznaczany będzie przez Prezesa Izby każdorazowo na bieżącym posiedzeniu.

W wyjątkowych sytuacjach, głównie w celu zachowania stosownych terminów nadzorczych, posiedzenia mogą odbywać się w innym terminie, ustalonym przez Prezesa Izby.

II. Tematyka posiedzeń

Stałą tematykę każdego posiedzenia Kolegium będzie stanowić:

 1. Badanie uchwał i zarządzeń podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie objętym nadzorem izby oraz podejmowanie uchwał w przedmiotowych sprawach;
 2. Informacja Prezesa z posiedzeń KR RIO;
 3. Omawianie materiałów przekazywanych Posłom, Sejmikowi i Wojewodzie;
 4. Omawianie wystąpień podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 urio w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych;
 5. Sprawy bieżące wynikające z aktualnych potrzeb.

Ponadto na posiedzeniach Kolegium omawiane będą następujące tematy:

                      

1. Luty
 1. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania rocznego ramowego planu pracy Izby za 2017 rok, w tym planu kontroli;
 2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Izby za rok 2017.
   
2. Marzec
 1. Przyjęcie Sprawozdania z działalności informacyjno-szkoleniowej Izby za 2017 rok;
 2. Przyjęcie Sprawozdania z działalności kontrolnej Izby za 2017 rok;
 3. Zgłaszanie wniosków do projektu budżetu i ramowego planu pracy Izby na 2017 rok i ich uchwalenie.
   
3. Kwiecień
 1. Analiza długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego za 2017 r.
   
4. Czerwiec
 1. Analiza wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego za 2017 rok.
   
5. Lipiec
 1. Informacja o działalności składów orzekających Izby za I półrocze 2018 r.
 2. Sprawozdanie z pracy Wydziału Kontroli i wykonania planu kontroli za I półrocze 2018 r.

   
6. Sierpień
 1. Analiza wykonania budżetu Izby za I półrocze 2018 r.
   
7. Wrzesień
 1. Analiza długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2018 roku.
   
8. Grudzień 
 1. Uchwalenie planu pracy Izby na 2019 rok.