Majątek

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Szczecinie 

w 2009 r.

 

Wartość majątku na dzień 1 stycznia 2009 r.                 2.239.505,45 zł,

z tego:

1) środki trwałe                                                            2.216.632,39 zł,

2) wartości niematerialne i prawne                                     22.873,06 zł.

 

Opracowała Główna Księgowa Izby na podstawie danych ewidencji księgowej.