Budżet

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Szczecinie

na 2009 r.

 

§

Wyszczególnienie

Plan na 2009 r.
w zł

1

2

4

Dochody ogółem:

z tego:

5000

0690

Wpływy z różnych opłat

4000

0970

Wpływy z różnych dochodów

1000

 

 

 

Wydatki ogółem:

z tego:

5260000

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

3000

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0

 

Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych

3000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3430000

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

274000

 

Razem wynagrodzenia

3704000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

551000

4120

Składki na Fundusz Pracy

89000

 

Razem pochodne od wynagrodzeń

640000

 

Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi

4344000

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

0

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

209000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

77000

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1000

4260

Zakup energii

54000

4270

Zakup usług remontowych

4000

4280

Zakup usług zdrowotnych

3000

4300

Zakup usług pozostałych

115000

4350

Zakup usług dostępu do sieci internetowej

16000

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

3000

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

18000

4410

Podróże służbowe krajowe

205000

4420

Podróże służbowe zagraniczne

0

4430

Różne opłaty i składki

18000

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

75000

4480

Podatek od nieruchomości

16000

4490

Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa

0

4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa

6000

4520

Opłaty  na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

0

4540

Składki do organizacji międzynarodowych

4000

4700

Szkol. pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

8000

4740

Zakup mat. papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserograf.

4000

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

7000

 

Razem pozostałe wydatki bieżące

843000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

14000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

56000

 

Razem wydatki majątkowe

70000

Zatwierdzenie planu finansowego:
- pismo DB-B0333-5-54/09 Departamentu Budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 lutego 2009 r.