Majątek

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Szczecinie 

w 2008 r.

 

Wartość majątku na dzień 1 stycznia 2008 r.                 2.070.899,49 zł,

z tego:

1) środki trwałe                                                            2.066.708,11 zł,

2) wartości niematerialne i prawne                                        4.191,38zł.

 

Opracowała Główna Księgowa Izby na podstawie danych ewidencji księgowej.