Budżet

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Szczecinie

na 2008 r.

 

§

Wyszczególnienie

Plan na 2008 r.
w zł

1

2

4

Dochody ogółem:

z tego:

15000

0690

Wpływy z różnych opłat

14000

0970

Wpływy z różnych dochodów

1000

 

 

0

 

 

0

Wydatki ogółem:

z tego:

5310000

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

2000

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0

 

Razem wynagrodzenia

2000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3214000

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

242000

 

Razem wynagrodzenia

3456000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

522000

4120

Składki na Fundusz Pracy

85000

 

Razem pochodne od wynagrodzeń

607000

 

Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi

4063000

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

46000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

173000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1480000

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2000

4260

Zakup energii

54000

4270

Zakup usług remontowych

11000

4280

Zakup usług zdrowotnych

3000

4300

Zakup usług pozostałych

98000

4350

Zakup usług dostępu do sieci internetowej

18000

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

4000

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

19000

4410

Podróże służbowe krajowe

215000

4420

Podróże służbowe zagraniczne

0

4430

Różne opłaty i składki

18000

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

61000

4480

Podatek od nieruchomości

15000

4490

Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa

0

4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa

6000

4520

Opłaty  na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

0

4540

Składki do organizacji międzynarodowych

4000

 

Razem pozostałe wydatki bieżące

975000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

220000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

50000

 

Razem wydatki majątkowe

270000

Zatwierdzenie planu finansowego:
- pismo DB-B0333-6-734/08 Departamentu Budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lutego 2008 r.