RAMOWY PLAN KONTROLI
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
 na 2008 rok

1.       Kontrole kompleksowe:

W roku 2008 planowane są kontrole w następujących jednostkach samorządu terytorialnego:

Gminy miejskie – 3

Gminy miejsko – wiejskie – 17

Gminy wiejskie – 11

Związki Gmin – 3

Razem – 34

W trakcie kontroli przeprowadzone będą czynności sprawdzające wykonanie zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli kompleksowej.

2.       Kontrole problemowe:

Tematyka realizowana będzie na podstawie uchwały nr 6/2007 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia tematów kontroli koordynowanych w 2008 r. Do realizacji przyjęto następujące tematy:

a)        gospodarka finansowa Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla których organami założycielskimi są jednostki samorządu terytorialnego,

b)        realizacja przez gminy dochodów z mienia.

Ilość i termin przeprowadzenia powyższych kontroli ustalony szczegółowo zostanie po decyzjach KRRIO.

3.       Kontrole doraźne:

Przeprowadzane będą każdorazowo na podstawie zarządzenia Prezesa Izby.

 

Plan został ustanowiony

uchwałą Nr II/06/2008 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 23 stycznia 2008 r.