PLAN PRACY

KOLEGIUM  RIO  W  SZCZECINIE  NA  2017  ROK

 

          I.    Częstotliwość posiedzeń

 

Posiedzenia Kolegium odbywać się będą dwa razy w miesiącu. Termin następnego posiedzenia Kolegium wyznaczany będzie przez Prezesa Izby każdorazowo na bieżącym posiedzeniu.

W wyjątkowych sytuacjach, głównie w celu zachowania stosownych terminów nadzorczych, posiedzenia mogą odbywać się w innym terminie, ustalonym przez Prezesa Izby.

 

        II.    Tematyka posiedzeń.

 

Stałą tematykę każdego posiedzenia Kolegium będzie stanowić:

1.   Badanie uchwał i zarządzeń podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie objętym nadzorem izby oraz podejmowanie uchwał w przedmiotowych sprawach;

2.   Informacja Prezesa z posiedzeń KR RIO;

3.   Omawianie materiałów przekazywanych Posłom, Sejmikowi i Wojewodzie;

4.   Omawianie wystąpień podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 urio w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych;

5.   Sprawy bieżące wynikające z aktualnych potrzeb.

 

Ponadto na posiedzeniach Kolegium omawiane będą następujące tematy:

           

1.     Luty                      1. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania rocznego ramowego planu pracy Izby

                              za 2016 rok, w tym planu kontroli;

2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Izby za rok 2016.

 

2. Marzec                     1. Przyjęcie  Sprawozdania  z  działalności  informacyjno  szkoleniowej Izby za 2016 rok;

2. Przyjęcie Sprawozdania z działalności kontrolnej Izby za 2016 rok;

3. Zgłaszanie wniosków do projektu budżetu i ramowego planu pracy Izby na 2017 rok i ich uchwalenie.

 

3. Kwiecień                   1.Analiza długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego za 2016 r.

                                   

4. Czerwiec                   1. Analiza wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego za 2016 rok.

 

5. Lipiec                       1. Informacja o działalności składów orzekających Izby za I półrocze 2017 r.

2.   Sprawozdanie  z  pracy  Wydziału  Kontroli  i  wykonania  planu kontroli   za I półrocze 2017 r.

 

6. Sierpień                    1. Analiza wykonania budżetu Izby za I półrocze 2017 r.

 

7. Wrzesień                   1. Analiza długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2017 roku.

 

8. Grudzień                   1. Uchwalenie planu pracy Izby na 2018 rok.