Budżet
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
na rok 2016

Wydatki ogółem:
w zł

Para-graf

Wyszczególnienie

Ustawa budzetowa
na rok 2016
w zł

1

2

3

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

4 000

  Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 000

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 938 000

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

318 000

  Razem wynagrodzenia

4 256 000

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

707 000

4120 Składki na Fundusz Pracy

80 000

  Razem pochodne od wynagrodzeń

787 000

  Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi

5 043 000

4000 Grupa wydatków bieżących

226 000

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

231 000

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 000

4270 Zakup usług remontowych

165 000

4410 Podróże służbowe krajowe

219 000

4430 Różne opłaty i składki

13 000

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

76 000

4480 Podatek od nieruchomości

19 760

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa

17 000

4540 Składki do organizacji międzynarodowych

4 000

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

240

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

5 000

  Razem pozostałe wydatki bieżące

977 000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

23 000

  Razem wydatki majątkowe

23 000

  OGÓŁEM WYDATKI

6 047 000

Dochody ogółem:

Para-graf

Wyszczególnienie

Ustawa budzetowa
na rok 2016
w zł

1

2

3

0690 Wpływy z różnych opłat

8 000

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

25 000

0970 Wpływy z różnych dochodów

1 000

  OGÓŁEM DOCHODY

34 000