PLAN PRACY

KOLEGIUM  RIO  W  SZCZECINIE  NA  2016  ROK

          I.    Częstotliwość posiedzeń

Posiedzenia Kolegium odbywać się będą dwa razy w miesiącu. Termin następnego posiedzenia Kolegium wyznaczany będzie przez Prezesa Izby każdorazowo na bieżącym posiedzeniu.

W wyjątkowych sytuacjach, głównie w celu zachowania stosownych terminów nadzorczych, posiedzenia mogą odbywać się w innym terminie, ustalonym przez Prezesa Izby.

        II.    Tematyka posiedzeń.

Stałą tematykę każdego posiedzenia Kolegium będzie stanowić:

1.   Badanie uchwał i zarządzeń podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie objętym nadzorem izby oraz podejmowanie uchwał w przedmiotowych sprawach;

2.   Informacja Prezesa z posiedzeń KR RIO;

3.   Omawianie materiałów przekazywanych Posłom, Sejmikowi i Wojewodzie;

4.   Omawianie wystąpień podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 urio w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych;

5.   Sprawy bieżące wynikające z aktualnych potrzeb.

Ponadto na posiedzeniach Kolegium omawiane będą następujące tematy:

           

1. Luty                          1. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania rocznego ramowego

                                 planu pracy Izby za 2015 rok, w tym planu kontroli;

2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Izby za rok 2015.

2. Marzec                     1. Przyjęcie Sprawozdania z działalności informacyjno-szkoleniowej Izby

                                       za 2015 rok;

2. Przyjęcie Sprawozdania z działalności kontrolnej za 2015  rok.

3. Kwiecień                   1. Analiza długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego za 2015 r.

2. Zgłaszanie wniosków do projektu budżetu i ramowego planu pracy Izby na 2016 rok i ich uchwalenie.

                                   

4. Czerwiec                   1. Analiza wykonania budżetów jednostek samorządu

                                        terytorialnego za 2015 rok.

5. Lipiec                       1. Informacja o działalności składów orzekających Izby za

I półrocze 2016 r.

2.   Sprawozdanie z pracy Wydziału Kontroli i wykonania planu kontroli

za I półrocze 2016 r.

6. Sierpień                    1. Analiza wykonania budżetu Izby za I półrocze 2016 r.

7. Wrzesień                   1. Analiza długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2016 roku.

8. Grudzień                   1. Uchwalenie planu pracy Izby na 2017 rok.