Budżet
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
na rok 2015

Wydatki ogółem:

 

Para-graf

Wyszczególnienie

Ustawa budzetowa
na rok 2015
w zł

1

2

3

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

4 000

  Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 000

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 733 000

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

310 000

  Razem wynagrodzenia

4 043 000

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

691 000

4120 Składki na Fundusz Pracy

99 000

  Razem pochodne od wynagrodzeń

790 000

  Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi

4 833 000

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

231 000

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

84 000

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 000

4260 Zakup energii

50 000

4270 Zakup usług remontowych

118 000

4280 Zakup usług zdrowotnych

4 000

4300 Zakup usług pozostałych

85 000

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

27 000

4410 Podróże służbowe krajowe

238 000

4430 Różne opłaty i składki

12 000

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

76 000

4480 Podatek od nieruchomości

19 000

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa

17 000

4540 Składki do organizacji międzynarodowych

4 000

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

9 000

  Razem pozostałe wydatki bieżące

975 000

  OGÓŁEM WYDATKI

5 812 000

Dochody ogółem:

Para-graf

Wyszczególnienie

Ustawa budzetowa
na rok 2015
w zł

1

2

3

0690 Wpływy z różnych opłat

8 000

0970 Wpływy z różnych dochodów

1 000

  Razem wynagrodzenia

9 000