Majątek

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Szczecinie 

w 2015 r.

 

 

Wartość majątku na dzień 1 stycznia 2015 r.     1.708.638,24 zł,

z tego:

1) środki trwałe                                                1.708.638,24 zł,

2) wartości niematerialne i prawne                                  0,00 zł.