Majątek

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Szczecinie 

w 2014 r.

 

 

Wartość majątku na dzień 1 stycznia 2014 r.     1.728.986,49 zł,

z tego:

1) środki trwałe                                                1.728.833,57 zł,

2) wartości niematerialne i prawne                              152,92 zł.