PLAN PRACY

KOLEGIUM  RIO  W  SZCZECINIE  NA  2015  ROK

 

              I.      Częstotliwość posiedzeń

 

Posiedzenia Kolegium odbywać się będą dwa razy w miesiącu. Termin następnego posiedzenia Kolegium wyznaczany będzie przez Prezesa Izby każdorazowo na bieżącym posiedzeniu.

W wyjątkowych sytuacjach, głównie w celu zachowania stosownych terminów nadzorczych, posiedzenia mogą odbywać się w innym terminie, ustalonym przez Prezesa Izby.

 

            II.      Tematyka posiedzeń.

 

Stałą tematykę każdego posiedzenia Kolegium będzie stanowić:

1.    Badanie uchwał i zarządzeń podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie objętym nadzorem izby oraz podejmowanie uchwał w przedmiotowych sprawach;

2.    Informacja Prezesa z posiedzeń KR RIO;

3.    Omawianie materiałów przekazywanych Posłom, Sejmikowi i Wojewodzie;

4.    Omawianie wystąpień podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 urio w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych;

5.    Sprawy bieżące wynikające z aktualnych potrzeb.

 

Ponadto na posiedzeniach Kolegium omawiane będą następujące tematy:

           

1.       Luty                      1. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania rocznego ramowego

                                 planu pracy Izby za 2014 rok, w tym planu kontroli;

2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Izby za rok 2014.

 

2. Marzec                     1. Przyjęcie Sprawozdania z działalności informacyjno-szkoleniowej Izby

                                        za 2014 rok;

2. Przyjęcie Sprawozdania z działalności kontrolnej za 2014 rok.

 

3. Kwiecień                   1. Analiza długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego za 2014 r.

2. Zgłaszanie wniosków do projektu budżetu i ramowego planu pracy Izby na 2016 rok i ich uchwalenie.

                                   

4. Czerwiec                  1. Analiza wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego

    za 2014 rok.

 

5. Lipiec                       1. Informacja o działalności składów orzekających Izby za

I półrocze 2015 r.

2.    Sprawozdanie z pracy Wydziału Kontroli i wykonania planu kontroli za

     I półrocze 2015 r.

 

6. Sierpień                    1. Analiza wykonania budżetu Izby za I półrocze 2015 r.

 

7. Wrzesień                  1. Analiza długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego

                                        Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2015 roku.

 

8. Grudzień                   1. Uchwalenie planu pracy Izby na 2016 rok.