PREZES REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE

ogłasza konkurs na kandydata na pozaetatowego członka kolegium

regionalnej izby obrachunkowej

 

 

I.           Kandydaci przystępujący do konkursu na kandydata na członka kolegium izby powinni spełniać następujące kryteria:

1)       posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

2)       posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych;

3)       ukończenie magisterskich wyższych studiów prawniczych, administracyjnych, ekonomicznych lub posiadanie stopnia naukowego w jednej z tych dziedzin wiedzy;

4)       posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego lub finansów publicznych;

5)       brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo umyślne.

 

II.          Kandydaci przystępujący do konkursu na członka kolegium izby powinni posiadać ogólne predyspozycje, takie jak umiejętność prowadzenia dyskusji, wyrażania myśli w sposób precyzyjny i logiczny oraz trafność doboru argumentów.

 

III.        Oferty kandydatów powinny zawierać:

1)       uzasadnienie przystąpienia do konkursu;

2)       kwestionariusz osobowy;

3)       życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;

4)       odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5)       informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed jej złożeniem.

 

IV.        Zgłoszenia oferty kandydata dokonuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

 

Oferty wraz z dokumentami należy składać w siedzibie izby, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem:

 

KONKURS NA KANDYDATA NA POZAETATOWEGO CZŁONKA KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE

 

pod adresem:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

ul. Światowida 77

71-727 Szczecin

 

Termin składania ofert - 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia.