Budżet

 

            Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

 

 

           na rok 2014

 

 

Wydatki ogółem:

Paragraf

Wyszczególnienie

Plan na rok 2014

w zł

1

2

3

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

4 000

 Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 000

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 647 000

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

306 000

 Razem wynagrodzenia

3 953 000

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

666 000

4120 Składki na Fundusz Pracy

96 000

 Razem pochodne od wynagrodzeń

762 000

 Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi

4 715 000

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

231 000

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

95 000

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 000

4260 Zakup energii

59 000

4270 Zakup usług remontowych

3 000

4280 Zakup usług zdrowotnych

3 000

4300 Zakup usług pozostałych

170 000

4350 Opłaty za usługi internetowe

11 000

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

3 000

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

16 000

4410 Podróże służbowe krajowe

239 000

4430 Różne opłaty i składki

12 000

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

76 000

4480 Podatek od nieruchomości

18 000

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa

16 000

4540 Składki do organizacji międzynarodowych

4 000

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

7 000

Razem pozostałe wydatki bieżące

964 000

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

40 000

 Razem wydatki majątkowe

40 000

 OGÓŁEM WYDATKI

5 723 000

Dochody ogółem:

Paragraf

Wyszczególnienie

Plan na rok 2014

w zł

1

2

3

0690 Wpływy z różnych opłat

8 000

0970 Wpływy z różnych dochodów

1 000

OGÓŁEM DOCHODY

9 000