Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

ogłasza nabór do pracy

w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie

na stanowisku Głównego inspektora kontroli

w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej

 

Miejsce wykonywania pracy: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej będzie należało w szczególności:

1.              Weryfikacja wykonywanych przez inspektorów kontroli czynności prowadzonych w kontrolowanych jednostkach oraz treści protokołów z kontroli w trakcie ich tworzenia, prawidłowości i zgodności zapisów w protokole kontroli z obowiązującym w Wydziale Kontroli regulaminem kontroli oraz normami prawa.

2.              Pomoc inspektorom kontroli w zakresie interpretacji przepisów prawa i prowadzenia czynności kontrolnych.

3.              Sprawdzenie kompletności dokumentacji z czynności kontrolnych oraz dokumentacji pokontrolnej w zakresie ustalonym przez Naczelnika Wydziału.

4.              Weryfikowanie projektów zawiadomień kierowanych do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w kontrolowanych jednostkach.

5.              Przygotowanie projektów pism zawierających informacje o nieprawidłowościach stwierdzonych w zakresie danych dotyczących naliczania subwencji i rozliczeń dotacji celowych, kierowanych do organów dokonujących podziału środków.

6.              Weryfikacja odpowiedzi udzielanych na wystąpienia pokontrolne z uwzględnieniem kryterium terminowości, kompletności i zawartości merytorycznej.


Wymagania konieczne:
– obywatelstwo polskie,
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– znajomość przepisów w zakresie finansów publicznych i zamówień publicznych,

   ordynacji podatkowej, rachunkowości, postępowania administracyjnego.
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
– wykształcenie wyższe II stopnia (prawnicze, ekonomiczne, administracyjne),
– prawo jazdy kat. B,
– bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word).


Warunki dodatkowe:
– znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu

 terytorialnego,
– gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, umiejętność korzystania z

 przepisów prawa.


Wymagane dokumenty:
– list motywacyjny oraz CV ze szczegółowym przebiegiem pracy zawodowej,
– oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za

 przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w

dokumentach składanych w związku z rekrutacją, zgodnie z ustawą z dnia 29

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
– kserokopie posiadanych świadectw pracy, dokumentów potwierdzających dodatkowe

         umiejętności i kwalifikacje oraz referencji i opinii.

    Dokumenty w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem oraz adresem zwrotnym kandydata i dopiskiem: „Nabór na stanowisko głównego inspektora kontroli w WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie”, należy składać w siedzibie Izby lub przesłać listem poleconym na jej adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie, 71-727 Szczecin, ul. Światowida 77, w terminie do dnia 16 czerwca 2014 r.; jako datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Regionalnej Izby Obrachunkowej Szczecinie.

    Dokumenty doręczone do Izby po upływie ww. terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Izbie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty w ciągu 1 miesiąca, począwszy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną odesłane na adres zwrotny.

    Wybrani kandydaci spełniający warunki formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja dotycząca naboru.Szczecin, dnia 2 czerwca 2014 r.