Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Szczecinie

ogłasza konkurs na kandydata na etatowego członka kolegium regionalnej izby obrachunkowej

I.     Kandydaci przystępujący do konkursu na kandydata na członka kolegium izby powinni spełniać następujące kryteria:

1)         posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

2)         posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych;

3)         ukończenie magisterskich wyższych studiów prawniczych, administracyjnych, ekonomicznych lub posiadanie stopnia naukowego w jednej z tych dziedzin wiedzy;

4)         posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego lub finansów publicznych;

5)     brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo umyślne.

II.     Kandydaci przystępujący do konkursu na członka kolegium izby powinni posiadać ogólne predyspozycje, takie jak umiejętność prowadzenia dyskusji, wyrażania myśli w sposób precyzyjny i logiczny oraz trafność doboru argumentów.

III.    Oferty kandydatów powinny zawierać:

1)         uzasadnienie przystąpienia do konkursu;

2)         kwestionariusz osobowy;

3)         życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;

4)     odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5)         informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed jej złożeniem.

 

Oferty wraz z dokumentami należy składać w siedzibie izby, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem:

 

KONKURS NA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 

pod adresem: Regionalna Izba Obrachunkowa

w Szczecinie

ul. Światowida 77

 

Termin składania ofert – 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.