Budżet

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

na rok 2013

 

Wydatki ogółem:

 

Paragraf

Wyszczególnienie

Plan na rok 2013

w zł

1

2

3

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

4 000

 Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 430 000

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

288 000

 Razem wynagrodzenia

3 718 000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

628 000

4120

Składki na Fundusz Pracy

90 000

 Razem pochodne od wynagrodzeń

718 000

 Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi

4 436 000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

231 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

110 000

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 000

4260

Zakup energii

60 000

4270

Zakup usług remontowych

3 000

4280

Zakup usług zdrowotnych

3 000

4300

Zakup usług pozostałych

160 000

4350

Opłaty za usługi internetowe

10 000

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

3 000

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

16 000

4410

Podróże służbowe krajowe

249 000

4430

Różne opłaty i składki

16 000

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

76 000

4480

Podatek od nieruchomości

18 000

4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa

9 000

4540

Składki do organizacji międzynarodowych

4 000

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

7 000

Razem pozostałe wydatki bieżące

976 000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

40 000

 Razem wydatki majątkowe

40 000

 OGÓŁEM WYDATKI

5 456 000

 

 

 

 

 

Dochody ogółem:

 

Para-graf

Wyszczególnienie

Plan na rok 2013

w zł

1

2

3

0690

Wpływy z różnych opłat

8 000

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 000

OGÓŁEM DOCHODY

9 000