Majątek

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Szczecinie 

w 2013 r.

 

Wartość majątku na dzień 1 stycznia 2013 r. 1.812.533,51 zł,

z tego:

1) środki trwałe 1.810.238,41 zł,

2) wartości niematerialne i prawne     2.295,10 zł.

 

Opracowała: Anna Semczyszyn na podstawie danych ewidencji księgowej.