RAMOWY PLAN KONTROLI NA 2013 ROK

 

            Na rok 2013 rok zaplanowano przeprowadzenie łącznie 49 kontroli jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

1.        38 kontroli kompleksowych:

a) powiaty                         - 3

b) gminy miejskie              - 4

c) gminy miejsko-wiejskie   - 9

d) gminy wiejskie              - 20

e) województwo                 - 1

f) związki                          - 1

Szczegółowy wykaz jednostek zaplanowanych do kontroli stanowi załącznik nr 1.

2.        11 kontroli problemowych w zakresie:

a) Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Przestrzeganie       ustawowych limitów zadłużenia.  (5)

            b) Udzielanie dotacji z budżetów jst jednostkom oświatowym, których      organem prowadzącym są podmioty inne niż jst.  (6)

       Kontrole problemowe ujęto w planie kontroli na podstawie uchwały Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych  Nr 9 /2012  z dnia 30 maja  2012 r. w sprawie kontroli koordynowanych na 2013  rok.

 

3.   Ponadto w miarę potrzeb przeprowadzane będą kontrole doraźne ( nie ujęte w planie).

Plan Kontroli na 2013 rok został ustanowiony uchwałą Nr I/2/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie planu pracy Izby na 2013 rok