PLAN PRACY

KOLEGIUM  RIO  W  SZCZECINIE  NA  2013  ROK

 

 

              I.      Częstotliwość posiedzeń

 

Posiedzenia Kolegium odbywać się będą dwa razy w miesiącu. Termin następnego posiedzenia Kolegium wyznaczany będzie przez Prezesa Izby każdorazowo na bieżącym posiedzeniu.

W wyjątkowych sytuacjach, głównie w celu zachowania stosownych terminów nadzorczych, posiedzenia mogą odbywać się w innym terminie, ustalonym przez Prezesa Izby.

 

            II.      Tematyka posiedzeń.

 

Stałą tematykę każdego posiedzenia Kolegium stanowi:

1.    Badanie uchwał i zarządzeń podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie objętym nadzorem izby oraz podejmowanie uchwał w przedmiotowych sprawach;

2.    Informacja Prezesa z posiedzeń KR RIO;

3.    Omawianie materiałów przekazywanych Posłom, Sejmikowi i Wojewodzie;

4.    Omawianie wystąpień podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 urio w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych;

5.    Sprawy bieżące wynikające z aktualnych potrzeb.

 

 

Ponadto na posiedzeniach Kolegium omawiane będą następujące tematy:

                                    

1.Luty                          1. Przyjęcie Sprawozdań z realizacji ramowego planu pracy Izby za 2012 rok, w tym planu kontroli;

2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Izby za rok 2012.

 

2. Marzec                     1. Przyjęcie Sprawozdania z działalności informacyjno-szkoleniowej Izby za 2012 rok;

2. Przyjęcie Sprawozdania z działalności kontrolnej za 2012 rok.

 

3. Kwiecień                  1. Analiza długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego za 2012 r.

                       

4. Czerwiec                  1. Analiza wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2012 r.

 

5. Lipiec                       1. Informacja o działalności składów orzekających Izby za I półrocze 2013 r.

                                   2. Sprawozdanie z pracy Wydziału Kontroli i wykonania planu kontroli za I półrocze 2013 r.

 

6. Sierpień                    1. Analiza wykonania budżetu Izby za I półrocze 2013 r.

2.  Zgłaszanie wniosków do projektu budżetu i ramowego planu pracy Izby na 2014 rok i ich uchwalenie.

 

7. Wrzesień                 1. Analiza długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2013 roku.

 

8. Grudzień                   1. Uchwalenie planu pracy Izby na 2014 rok.

                                     

Plan pracy Kolegium na 2013 rok został ustanowiony uchwałą Nr I/2/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie planu pracy Izby na 2013 rok