Komunikat w zakresie udzielenia upoważnienia dla organu wykonawczego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583) oraz jego zastosowania

           

          Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie wskazuje, że zgodnie z art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, upoważnienia do prowadzenia gospodarki finansowej dla organu wykonawczego stanowią część uchwały budżetowej. Tym samym udzielając upoważnienia dla organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583), Izba za zasadne uważa ich zamieszczenie w uchwale zmieniającej uchwałę budżetową.

           Ze względu na dychotomię działalności nadzorczej należy unikać podejmowania przez organy stanowiące uchwał związanych z udzieleniem pomocy dla obywateli Ukrainy z jednoczesnym upoważnieniem dla organu wykonawczego, o którym mowa powyżej.

          Jednocześnie Izba zwraca uwagę, że treść upoważnienia, o którym mowa w art. 111 pkt 3

„3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”

odnosi się do wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetu, a zatem wymaga ujęcia w uchwale organu stanowiącego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian oraz uchwale w sprawie uchwalenia budżetu.

 

          W celu wykonania udzielonego upoważnienia, Izba zwraca się z prośbą o zamieszczenie art. 111 ww. ustawy albo przepisu uchwały organu stanowiącego, w drodze którego udzielono stosownego upoważnienia w podstawie prawnej zarządzenia/ uchwały zarządu.

 


  

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

ul. Światowida 77

71-727 Szczecin

tel. 91 4235200

fax: 91 4236392

e-mail: szczecin@rio.gov.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530

 

 

Zespół Zamiejscowy w Koszalinie

ul. Jedności 5

75-401 Koszalin

tel. 94 3411208

fax: 94 3410487

  Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 715-1515

 

ePUAP: skrzynka podawcza - /RIO_SZCZECIN/SkrytkaESP
/RIO_SZCZECIN/eNadzor

 

 

Kontakt do poszczególnych pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie:

Kontakt

 

 KOMUNIKAT

W celu zapobieżenia i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich interesantów o ograniczenie bezpośredniego kontaktu z pracownikami Izby. W celu kontaktu z Izbą w pierwszej kolejności uprzejmie proszę o przesyłanie korespondencji za pośrednictwem operatora pocztowego, oraz o korzystanie z systemów komunikacji elektronicznej (e-mail, platformą e-PUAP).


Informacje publiczne nieudostępnione w BIP, będące w posiadaniu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie,
można uzyskać na pisemny wniosek w siedzibach Izby w Szczecinie oraz Koszalinie.