I.    Kandydaci przystępujący do konkursu na kandydata na członka kolegium izby powinni spełniać
następujące kryteria:

1)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

2)    posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych;

3)    ukończenie magisterskich wyższych studiów prawniczych, administracyjnych, ekonomicznych lub
posiadanie stopnia naukowego w jednej z tych dziedzin wiedzy;

4)       posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem
samorządu terytorialnego lub finansów publicznych;

5)               brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo umyślne.

 

II.    Kandydaci  przystępujący  do  konkursu  na  członka  kolegium  izby  powinni  posiadać  ogólne predyspozycje, takie jak umiejętność prowadzenia dyskusji, wyrażania myśli w sposób precyzyjny i logiczny oraz trafność doboru argumentów.

III.    Oferty kandydatów powinny zawierać:

 

1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu;

2)    kwestionariusz osobowy;

3)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;

4)    odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5)    informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed
jej z
łożeniem.

Oferty wraz z dokumentami należy składać w siedzibie izby, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem:

KONKURS NA KANDYDATA NA ETATOWEGO CZŁONKA KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE

pod adresem:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

ul. Światowida 77; 71-727 Szczecin

Termin składania ofert -14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.